Main Logo 4

Matematik Bölümü

matematikAmacı: Matematik, düşünce olgusunun önündeki kapıları ardı ardına açan, insan aklı ve zekasının akıcılığını sağlayan bir araçtır. Bölümümüz olarak matematik derslerinin ve matematik ile ilgili ders dışı çalışmaların bu mesajı veren bir ortamda yapılmasına özen gösteriyoruz.
 
Matematik eğitiminin sağlıklı ve mantıklı düşünmenin, doğru değerlendirmeler yapmanın en önemli araçlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Genel amacımız farklı öğrenim düzeylerindeki öğrencilerimize bu dersi sevdirerek öğretmektir.
 
Bu amaç doğrultusunda bölümümüz, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözeterek zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal açıdan bir bütün olarak gelişmesine, sorumluluklarının farkında olmasına önem vermektedir.
 
Uygulanan program kapsamında bireyselleştirilmiş öğretim yoluyla öğrencilerimizden matematiğe karşı ilgisi ve yeteneği olanların bu alanda kendi hızlarında ilerlemesine zemin oluşturulmaya çalışılmaktadır.
 
Matematik Bölümü 6 tecrübeli öğretmeni ile okulumuzun Matematik ve Geometri derslerini vermektedir Ayrıca her yıl öğrencilerimizi çeşitli yarışmalara ve olimpiyatlara hazırlamaktadır.
 
 Hedefleri:
 •  MEB tarafından belirlenen matematik programının bütünüyle öğretilmesi,
 •  Üniversite giriş sınavında ve yurtiçi + yurtdışı üniversite eğitimi için gerekli matematik bilgilerinin verilmesi,
 • Yurtiçi + Yurtdışı matematik kongrelerine, konferanslarına, yarışmalarına katılmak ve başarılar kazanmak,
 •  İlgili etkinlikler sayesinde öğrencilerin matematik biliminde kendilerini geliştirmeleri,
 • Çağdaş Matematik ile ilgili konularda araştırma yapmaları ve gelişmeleri izlemeleri
 • Verilen bir problemi okuyup, yorumlamaları ve uygun matematik terimlerini kullanarak çözmeleri,
 •  Elde edilen verileri ya da bulguları, tablo, grafik, diyagram biçiminde tasarlayıp sunabilmeleri,
 • Uygun sembol ve terminolojiyi öğrenip uygulamaları,
 • Herhangi bir matematiksel tartışmayı formüle edip açık bir şekilde ifade edebilmeleri,
 • Uygun matematiksel strateji ve teknikleri seçip kullanabilmeleri,
 • Sonuçların önem ve geçerliliğini anlayıp göstermeleri,
 • Değişik durumlardaki yapı ve düzenleri tanıyıp matematik genellemeler yapabilmeleri,
 • Matematiğin pratik uygulamalarını tanıyarak açıklayabilmeleri,
 • Uygun teknolojik cihazları matematik aracı olarak kullanabilmeleri ( Bilgisayarlar, Projeksiyon aleti, Hesap makineleri, Geometer’s Sketchpad, …vb Software programlar, …)
 • Matematiksel modellemeyi anlayarak uygun kullanımı gösterebilmeleri beklenmektedir.
Program:
 
Hazırlık sınıfı programı: Matematik derslerini İngilizce takip edebilmek için gerekli olan terminoloji ve uygulamalar veriliyor.
 
9. ve 10. Sınıflarda Anadolu liseleri müfredatı uygulanıyor.
 
9. Sınıf programı: Mantık, Kümeler, Sayılar, Bağıntı fonksiyon ve işlem, Birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler.
 
10. Sınıf programı: Polinomlar, İkinci dereceden denklem, eşitsizlik ve fonksiyon
Permütasyon, kombinasyon, binom teoremi, olasılık, Trigonometri.
 
11. ve 12. Sınıflarda:  IB programı uygulanıyor. 11. Sınıfta bütün öğrenciler IB programının çerçevesinde derslere katılıyor ve yükümlülüklerini yerine getiriyor. 12. Sınıfa geçildiğinde isteyen öğrenciler öğretmenlerin de onayı alındıktan sonra IB programına devam edebiliyorlar. Diğerleri öss sınavı için hazırlıklarını sürdürüyorlar. 12. Sınıfta her iki grup ta, yani IB ve öss grupları belli bir tarihe kadar (birinci dönemin sonu) aynı dersleri görüyorlar. Bu dersler üniversiteye gitmeden önce matematik eğitimlerinin en ileri ve temel konuları olan limit, türev ve integral oluyor. Bu konuların öğrenilmesi her iki grubun da eğitimlerinin en önemli ya da gerekli aşamasını oluşturuyor. Bir açıdan zirveye çıkıyorlar diyebiliriz.
 
11. Sınıfta milli eğitimin müfredatına ek olarak IB programında yer alan vektörler ve istatistik konuları bütün öğrenciler tarafından öğreniliyor. Bu derslerin çerçevesi aşağıda verilmiştir.
 
Vektörler: Vektörlere giriş ve temel tanımlar, Vektörlerin cebiri ve geometrisi, İki ve üç boyutlu kartezyen gösterimi ve skaler çarpım, İki ve üç boyutlu doğru denklemi, Vektör çarpımı, Üç boyutlu düzlemler, Doğru ve düzlemlerin kesişimi, denklem sistemlerinin çözümleri ve irdelenmesi
 
İstatistik: Data, histogram, frekans ve kümülatif frekans diyagramları, Mode, mean, medıan, Standard sapma, kartil, Dıscrete random varıable, Binom dağılımı, Poısson dağılımı, Sürekli data ve normal dağılım, 11. Ve 12. Sınıfta yer alan IB konuları hl (hıgh level) düzeyinde işleniyor. Zira milli eğitimde yer alan konuları incelediğimizde bunların hl düzeyinde olduğunu görüyoruz. Ancak konular tamamlanıp ortak çalışma sona erdiğinde gruplar kendi çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu aşamada IB öğrencileri IB sınavları için hazırlığa başlıyorlar (konu tekrarları) . Hl (hıgh level) ve sl (standard level) öğrencileri ayrılıp farklı çalışma düzenine giriyorlar.
 
Değerlendirme ölçütleri ve yöntemleri:
 
II. Öğrencilere Yönelik Bölüm Kuralları:
 
A) Sınıf içi davranışlar;
 
1. Dersi dinlemeleri ve etkin bir biçimde katılımda bulunmaları,
 
2. Düzenli çalışma ödev yapma ve defter tutma alışkanlıkları edinmeleri,
 
3. Öğrencilerin anlamadıkları konuları ders içinde veya ders sonrası öğretmenlerine sormaları
 
4. Ders için gerekli malzemeyi yanlarında bulundurmaları.
 
B)  Günlük ve Haftalık Ödevler;
 
1. Verilen ödevlerin eksiksiz zamanında yapılması beklenmektedir.
 
2. Bu ödevler öğretmenler tarafından sözlü notunun bir bölümü olarak değerlendirilebilir.
 
3. Ödevlerin zamanında yapılması öğrencinin konuyu kavraması ve pekiştirmesi eksiklerini görmesi sınava hazırlık açısından büyük önem taşır.
 
C)  Dönem ödevleri ve Proje Hazırlık Çalışmaları;
 
1. Matematik zümresinde kararlaştırılmış değişik araştırmaları kapsayan ya da öğrencilerin özellikle araştırmak istedikleri konulardan hazırlanır.
 
2. Öğrenciler kütüphane ve Matematik Odasındaki kaynaklardan araştırmalarını öğretmenlerinin destekleriyle tamamlarlar.
 
3. Bu çalışmalar, genellikle, aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir:
 
a) Kaynakları araştırma, veri toplama, yeterince kullanma ve değerlendirme (10 puan)
 
b) Belirtilen tarihlerde toplantılara katılma, sorumluluk (10 puan)
 
c) Ödevin hazırlığının çeşitli aşamalarında plana uyum ve ödevin zamanında teslimi (10 puan)
 
d) Projedeki dilin doğru kullanımı ve anlatım (10 puan)
 
e) İçeriğin ve matematiksel işlemlerin doğruluğu (20 puan)
 
f) Projede öğrencinin yaratıcılığı ve buluşlar (20 puan)
 
g) Sunuş, Yazım, Gösterim (10 puan)
 
h) Bir ana fikre ulaşma, Yorumlama, Amaca uygunluk, Çıkarılan sonuçlar (10 puan)
 
(Toplam = 100 puan)
 
Bölümün ders dışında yürüttüğü etkinlik/faaliyetler: Matematik olimpiyat çalışma grubu, Matematik ligi, Sudoku ligi, Geleneksel çikolatalı matematik yarışması