T21C & İngilizce

Amacı ve Süresi

T21C İngilizce programı öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek şekilde bireysel öğrenmeyi merkezine alan, teknolojiyi eğitime entegre ederken insan etkileşimine de aynı önemi veren üç yıllık bir program olarak tasarlanmıştır.


Program hedefleri;

 • 1. Günlük ve akademik İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak etkin kullanabilen,
 • 2. İngilizce iletişim becerileri güçlü,
 • 3. İngilizce öğreniminde teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen,
 • 4. İngilizce üst düzey okuma ve anlama becerileri gelişmiş,
 • 5. eleştirel düşünebilen, bu düşünceleri İngilizce ifade edebilen,
 • 6. kültürler arası düşünme becerisi ve farkındalığı yüksek,
 • 7. akademik dürüstlüğü ilke edinmiş,
 • 8. bilgili bireyler yetiştirmektir.

Hedefi

Program Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) esas alınarak hazırlanmıştır. CEFR, dil yeterlilik seviyelerini tanımlayan uluslararası kabul görmüş bir standarttır. T21C İngilizce programı kapsamında hedeflenen dil beceri seviyeleri tabloda özetlenmiştir.

CEFR Dil Yeterlilik Seviyesi IELTS Hedefi TOEFL IBT Hedefi
9. Sınıf A2+ – B1+ 4.0 – 5.5 32 – 59
10. Sınıf JB1+ – B2+ 5.5 – 6.5 46 – 93
11. Sınıf B2+ ve üzeri Ortalama 7.5* Ortalama 100
*Türkiye’de en prestijli üniversitelerde hazırlık sınıfını atlamak için kabul edilen puan IELTS 6.5 ve üstüdür.

Ders Saati

Hedeflenen dil beceri seviyelerine ulaşılabilmesi için uygulanacak ders saatleri tabloda belirtildiği gibi planlanmıştır. 3 yılın sonunda öğrenciler toplam 1.400 saat İngilizce program görür.

Hafta İçi Hafta Sonu
Sınıflar Ders Saati İngilizce Etkinlik Öğretmen Destekli Çalışma Saatleri Öğretmen Destekli Bireysel ve Grup Çalışma Saatleri*
9. Sınıf 10 2 1 4
10. Sınıf 8 1 1 4
11. Sınıf 8 - - -
*Bu saatlere ek olarak 9 ve 10. Sınıflarda yaz hazırlık programı uygulanmaktadır.

9. 10. ve 11. Sınıf İngilizce Programları

Program içeriği Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kapsamında ve tematik olarak planlanmıştır. Temalar hedeflenen dil becerilerine uygunluklarının yanı sıra öğrenciye bireysel ve evrensel farkındalık kazandırmak amacıyla seçilmiş ve içerikler bu doğrultuda geliştirilmiştir.

9. Sınıf İngilizce programı 4 farklı ders olarak verilir. 4 hafta boyunca tek bir tema her bir derste farklı açılardan ve belirlenen CEFR hedefleri çerçevesinde işlenir. Böylelikle öğrenme sürecinde anlamsal bir bütünlük sağlanırken öğrencilerin dil becerilerine odaklanmaları hedeflenir. Derslerden biri ele alınan tema çerçevesinde kültürel ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla işlenir. Alt seviye sınıflarında kelime bilgisi ve temel dil becerilerinin geliştirilmesi ön plandayken, üst seviye sınıflarında içerik eleştirel düşünceyi ve öğrencilerin sorgulayıcı, araştırmacı yanlarını destekleyecek şekilde oluşturulur.

10. Sınıf programında proje odaklı çalışmalar ve disiplinlerarası yaklaşım daha ön plandadır. Öğrenme sürecinde grup çalışmalarına ağırlık verilerek öğrencilerin takım çalışması becerilerini geliştirmeleri desteklenir.

11. Sınıf programı öğrencilere seçecekleri alanlarda derinlemesine araştırma yapmalarını, edindikleri bilgileri eleştirel bir süzgeçten geçirmelerini ve araştırma sonucunda edindikleri bilgileri değerlendirerek bir proje oluşturma imkanını sağlayacak şekilde planlanmaktadır. Hedeflerden diğeri de öğrencileri IELTS ve TOEFL yeterlilik sınavlarına hazırlamaktır. Sınava yönelik hazırlıklar gerek ders içi gerekse etkinlik çalışmaları şeklinde yürütülür. 11. Sınıf programı kapsamında öğrencinin bireysel öğrenme planı geliştirmesi ve bunu etkin bir biçimde uygulamasına önem verilir.

Program süresince öğrencilerin beceri seviyelerine uygun basitleştirilmiş ya da özgün roman, hikaye ve diğer edebi okumalara yer verilir. Öğrencilerin ilgi alanları da dikkate alınarak okumalar kurgu ve öğretici metinleri kapsayacak şekilde çeşitlilik gösterir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin dil becerilerinin hedeflenen seviyeye ulaşmasının yanı sıra sonrasında da dil öğrenimlerini kendi ilgileri doğrultusunda devam ettirebilecek, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler olmaları hedeflenir.


Yoğunlaştırılmış Yaz Programları

Yoğunlaştırılmış yaz program içerikleri öğrencileri akademik, sosyal ve duygusal anlamda destekleyecek şekilde planlanmıştır:

Ağustos (AIP) ve Haziran (JIP) Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları

Amacı 9 – 10 – 11. Sınıfa geçişlerde öğrencileri belirlenen öğrenme hedeflerine ulaştırmaktır.

9. Sınıfa Hazırlık Programı – Kayıt Kabul Sonrası Ağustos

9. Sınıf Sonu Haziran Programı – 9. Sınıf Sonu Haziran

10. Sınıfa Hazırlık Programı – 10. Sınıf Öncesi Ağustos

11. Sınıfa Geçiş Programı – 10. Sınıf Sonu Haziran


Eğitim – Öğretim Yöntemi

T21C İngilizce Programı teknolojiyi etkin bir öğrenme aracı olarak kullanırken öğrenmede yüz yüze iletişimin de önemine inanılarak hazırlanmıştır. Bu sebeple karma bir öğrenme yaklaşımı (hybrid / blended) esas alınmıştır.

Programın uygulanmasında öğretmenin rolü; öğrenme sürecinin tasarımcısı, öğrencinin bireysel gelişiminin takipçisi ve rehberi olmaktır. Öğrenme süreci öğrencilerin geri dönütleriyle gelişmeye açık şekilde tasarlanmıştır. Amaç belirli bir içeriği tamamlamaktan öte hedeflenen becerilerin kazandırılmasıdır.

Öğrenme materyallerine erişim sadece bilgisayar üzerinden çevrimiçi şekilde sağlanır. Materyaller öğrencilerin farklı öğrenme kanallarına yönlendirilerek ilgilerine uygun öğrenme biçimleri ve konularda kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak zengin bir içeriğe sahiptir. Öğrencilerde merak uyandıracak ve onların öğrenme süreçlerini olumlu etkileyecek eğitim teknolojilerinden de etkin şekilde faydalanılır.

Öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşiminin en verimli şekilde gerçekleşmesi için öğrenme etkinlikleri ikili ve grup çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde planlanır. Proje odaklı öğrenme modüllerinin planlamasına ve disiplinlerarası bağlantıların sağlanmasına önem verilir.

Programda öğretmenin öğrencilere düzenli olarak bire bir dönüt verip onlara rehberlik edebileceği zaman dilimlerine de yer verilmiştir. Öğretmenler öğrencilerinin bireysel öğrenme becerileri edinip bunları geliştirmesine rehberlik eder.


Ölçme ve Değerlendirme

1. Süreç Odaklı Değerlendirme

Değerlendirmenin en önemli ayağını süreç odaklı yaklaşım oluşturmaktadır. Proje ve çalışmaların son ürün teslimlerinin öncesinde öğrencilerden mutlaka yaptıkları planlama ve ön çalışmalara dair ara ürünler istenir. Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi ölçme ve değerlendirmenin önemli bir öğesidir. Öğrenci sorumluluklarını beklenilen şekilde yerine getirdiği taktirde öğrenciye çalışmasını geliştirebileceği ek imkanlar ve süreler sağlanır.

Süreç odaklı değerlendirme kapsamında öğrencilerden beklenen çalışmalardan bazıları şunlardır:

 • yazılı ya da video kayıtlarından oluşan öğrenme günlükleri,
 • yaratıcı ve akademik yazma çalışmaları,
 • ses kayıtları,
 • yaratıcılık ve akademik sunum becerilerini destekleyen video çalışmaları,
 • proje çalışmaları.

2. Sonuç Odaklı Değerlendirme

Öğrencilerin bilgi ve becerilerini zaman sınırlaması altında ölçebilmek, onları IELTS ve TOEFL gibi uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarına hazırlayabilmek adına programda sonuç odaklı ölçme araçlarına da önem verilmiştir.

Bu araçlar,

 • haftalık kelime ve dil bilgisi sınavları (quiz),
 • dönem sınavları,
 • yeterlilik ve seviye tespit sınavlarıdır.

Dönem ve yeterlilik sınavlarında dil bilgisi ve dört dil becerisinin de (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) ölçülmesi esastır. Okul bünyesinde hazırlanan 10. ve 11. Sınıf Yıl Sonu Yeterlilik Sınavları IELTS ve TOEFL sınavlarının içerik ve soru tipleri esas alınarak hazırlanılır.

3. Dış Değerlendirme

Öğrenciler 11. Sınıf sonunda okulun seçtiği IELTS ya da TOEFL sınavlarından birine girer. Öğrencilerin T21C İngilizce Programı kapsamında girecekleri, okul tarafından hazırlanacak yeterlilik ve seviye tespit sınavları tabloda özetlenmiştir.

Sınıf Zaman Başarı Kriteri Sonuç
İngilizce Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavı 9.Sınıf Okula Kayıt Öncesi CEFR: A2 ve Üzeri A2 seviyesinin altında performans sergileyen öğrenciler AIP’ye katılır.
AIP Sonu Yeterlilik Sınavı AIP’na katılan 9. Sınıf öğrencileri AIP sonrası CEFR: A1 ve Üzeri AIP’na katılan öğrencilerin program sonrasındaki seviyeleri ve AIP İngilizce Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavı dikkate alınarak tüm 9. Sınıf öğrencileri seviye gruplarına ayrılır.
9. Sınıf Yıl Sonu Yeterlilik Sınavı 9. Sınıf öğrencileri Akademik Yıl Sonu CEFR: A2+ ve üzeri
IELTS: 4.0-5.5
TOEFL IBT: 32-59
Yıllık öğrenme hedeflerine ulaşamayan öğrenciler Haziran İngilizce Programına katılırlar.
JIP İngilizce Yeterlilik Sınavı JIP’na katılan 10. Sınıf öğrencileri JIP sonrası CEFR: A2+ ve üzeri
IELTS: 4.0-5.5
TOEFL IBT: 32-59
A2+ seviyesinin altında kalan öğrenciler 10. Sınıf Ağustos dil programına katılırlar.
10. Sınıf Seviye Tespit Sınavı 10. Sınıf öğrencileri Akademik Yıl Başı CEFR: A2+ ve üzeri
IELTS: 4.0-5.5
TOEFL IBT: 32-59
9. Sınıf Yıl Sonu Yeterlilik Sınavı ile ortalaması alınarak öğrenciler seviye gruplarına ayrılır.
10. Sınıf Yıl Sonu Yeterlilik Sınavı 10. Sınıf öğrencileri Akademik Yıl Sonu CEFR: B1+ ve üzeri
IELTS: 5.5-6.5
TOEFL IBT: 46-93
Yıllık öğrenme hedeflerine ulaşamayan öğrenciler Haziran İngilizce Programına katılırlar.
11. Sınıf Yıl Sonu Yeterlilik Sınavı 11. Sınıf öğrencileri Akademik Yıl Sonu CEFR: B2+ ve üzeri
IELTS: 7.5
TOEFL IBT: Ortalama 100
-
* 11. Sınıf sonu minimum başarı hedef puanları Türkiye’deki en prestijli üniversitelerin Hazırlık programlarını atlamak için kabul ettikleri puanlar esas alınarak belirlenmiştir.

Güncel gelişmeler için e-bültenimize katılın.

© TEVİTÖL 2022 - Tüm hakları gizlidir.